Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Diensten: https: //www.poptourisme.fr biedt Klanten :

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst - afbeeldingen - video's - zoekmachine - interactieve kaarten.

Klantinformatie: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door https://www.poptourisme.fr voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de General Data Protection Regulation (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://www.poptourisme.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar: Lokale openbare instelling van industriële of commerciële aard


Office de Tourisme du Pays d'Orange en Provence
BTW-nummer: FR11493431951
5 cours Aristide Briand 84100 Orange

Publicatieverantwoordelijke: Office de Tourisme du Pays d'Orange en Provence
Contact: accueil.orange@paysdorange.com

Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Rouméjon Pierre – p.roumejon@paysdorange.com
Hébergeur : o2switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand 04 44 44 60 41
Délégué à la protection des données : Rouméjon Pierre – p.roumejon@paysdorange.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de website https://www.poptourisme.fr impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website https://www.poptourisme.fr wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. https://www.poptourisme.fr kan echter besluiten om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van de interventie.

De website https://www.poptourisme.fr wordt regelmatig bijgewerkt. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te controleren.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.poptourisme.fr is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. https://www.poptourisme.fr streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website https://www.poptourisme.fr te zetten. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit te wijten is aan zijn eigen schuld of aan de schuld van derde partners die dergelijke informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.poptourisme.fr wordt alleen als richtlijn gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.poptourisme.fr niet volledig. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie. De site https://www.poptourisme.fr wordt gehost door een serviceprovider in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is om een service te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van de service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

https://www.poptourisme.fr en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van netwerkstoringen die de toegang tot de server verhinderen.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.poptourisme.fr is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : https://www.poptourisme.fr.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://www.poptourisme.fr treedt op als uitgever van de site. https://www.poptourisme.fr is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de Inhoud die het publiceert.

https://www.poptourisme.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.poptourisme.fr, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://www.poptourisme.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.poptourisme.fr. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.poptourisme.fr behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze zone is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://www.poptourisme.fr zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du compte personnel de l’Utilisateur et de sa navigation sur le Site, le responsable du traitement des Données Personnelles est : Office de Tourisme du Pays d’Orange en Provence. https://www.poptourisme.fr est représenté par Claude Avril, son représentant légal

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt https://www.poptourisme.fr zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verzameld, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden dat nauwkeurig is. Wanneer https://www.poptourisme.fr Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.poptourisme.fr alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://www.poptourisme.fr ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.poptourisme.fr kan sommige of alle van de volgende gegevens verwerken:

https://www.poptourisme.fr verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden daarom alleen gebruikt waar nodig of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.poptourisme.fr de volgende rechten:

Zodra https://www.poptourisme.fr op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://www.poptourisme.fr zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij ze moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.poptourisme.fr zijn Persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan wil vragen of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.poptourisme.fr op het volgende adres

Office de Tourisme du Pays d’Orange en Provence
DPO, Pierre Rouméjon
5 cours Aristide Briand 84100 Orange.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen door https://www.poptourisme.fr, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet oplegt aan https://www.poptourisme.fr, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van https://www.poptourisme.fr een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

https://www.poptourisme.fr verbindt zich ertoe de verzamelde Informatie van haar Klanten niet te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://www.poptourisme.fr blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: Nr. 2016-679).

https://www.poptourisme.fr verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te bewaren en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht van https://www.poptourisme.fr wordt gebracht, moet deze de Klant zo snel mogelijk informeren en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://www.poptourisme.fr geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door https://www.poptourisme.fr dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers op https://www.poptourisme.fr onze medewerkers van de klantenservice.

8. Melding van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. Bijgevolg kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.poptourisme.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van https://www.poptourisme.fr en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.poptourisme.fr.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.poptourisme.fr gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.poptourisme.frprendalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internettags

De website https://www.poptourisme.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van https://www.poptourisme.fr zijn opgezet. https://www.poptourisme.fr is echter niet in staat om de inhoud van de op deze wijze bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site cookies kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden beschreven, in de wetenschap dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

9.1. COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna "Cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

https://www.poptourisme.fr verwerkt waarschijnlijk informatie over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina's en uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.poptourisme.fr de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren.

Aangezien Cookies het browsen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kunnen Gebruikers hun browser zo configureren dat ze kunnen beslissen of ze deze al dan niet aanvaarden, zodat Cookies op de terminal worden opgeslagen of daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. https://www.poptourisme.fr informeert Gebruikers dat in dit geval mogelijk niet alle functies van hun browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker weigert om cookies op te slaan op zijn/haar terminal of browser, of als de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.poptourisme.fr of een van zijn serviceproviders om redenen van technische compatibiliteit niet in staat is om het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen.

In voorkomend geval wijst https://www.poptourisme.fr alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://www.poptourisme.fr, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.poptourisme.fr om de Cookies noodzakelijk voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

Gebruikers kunnen er op elk moment voor kiezen om hun wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.poptourisme.fr kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de https://www.poptourisme.fr Website of in de mobiele applicatie, en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de https://www.poptourisme.fr Website of mobiele applicatie , ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit type cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiervoor toestemming geeft door verder te surfen op de website https://www.poptourisme.fr of de mobiele applicatie. Gebruikers kunnen hun toestemming voor het plaatsen van dit type cookie door https://www.poptourisme.fr echter op elk moment intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

https://www.poptourisme.fr kan af en toe webbakens (ook bekend als "tags", actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) gebruiken en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en daarom gerelateerde informatie opslaat, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie stelt https://www.poptourisme.fr in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit op de Site voor https://www.poptourisme.fr en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.poptourisme.fr is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Orange bevoegd.

11. Gebruik van contactformulieren.

Het gebruik van contactformulieren is onderworpen aan de oplossing van Google Inc. (Google). Deze API wordt gebruikt om de in een formulier ingevoerde gegevens te controleren om te onderscheiden of deze door een gebruiker of door een geautomatiseerd programma zijn gegenereerd. Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google
Privacybeleid
Servicevoorwaarden


Ga naar hoofdinhoud